Oferta dla osób bezrobotnych i Urzędów Pracy

Czy wiesz, że możesz zwrócić się bezpośrednio do Twojego lokalnego Urzędu Pracy o sfinansowanie kursu zapewniającego zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych?
Centrum Szkoleń “Diamax” oferuje kursy zawodowe dofinansowane przez Urzędy Pracy umożliwiające zdobycie kwalifikacji w następujących zawodach:

• Samodzielny księgowy
• Asystent księgowego

O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako:

 1. bezrobotna
  lub
 2. poszukująca pracy, tj. osoba:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymująca świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestnicząca w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 Ustawy,
  • podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • będąca cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h, ha lub hb, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 i 7 Ustawy
  • poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu lub niewykonująca innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  lub
 3. pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
  Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy – może sfinansować osobie uprawnionej koszt szkolenia maksymalnie do kwoty 4.000,00 zł, w danym roku. W przypadku szkolenia droższego osoba uprawniona będzie zobowiązana we własnym zakresie dokonać na rzecz instytucji szkoleniowej uiszczenia pozostałej kwoty, tj. powstałej różnicy.
  Wnioskodawca z Warszawy, składa wniosek na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zależnie od zarejestrowania:
  • w kancelarii Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Erazma Ciołka 10A,
  • w kancelarii Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171B,
  • w kancelarii Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Młynarska 37A – dla osób niepełnosprawnych.

  Jeśli nie wiesz, jak to zrobić lub potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiednie szkolenie oraz dopełnić wszelkich formalności we właściwym Urzędzie Pracy.

Podstawy prawne.
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014r. poz. 781).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667).
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Szczegółowe informacje oraz druki do wypełnienia znajdziecie pod adresem:
https://warszawa.praca.gov.pl/-/8212499-szkolenia-w-trybie-indywidualnym


Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem:

Nr 2.14/00003/2020